Đất Bình Dương diện tích tối thiểu được tách thửa

 Đất Bình Dương Diện tích tối thiểu được phép tách thửa:

Điều 3 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 12-9-2011 của UBND tỉnh Bình Dương (về việc quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương) quy định: diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa đối với khu vực các thị xã là 60m2 tại các phường và 100m2 tại các xã. Thửa đất sau khi tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền từ 4m trở lên.

Thửa đất được hình thành do người sử dụng đất tự tách ra từ thửa đất đang sử dụng kể từ ngày Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định, thì không được cấp giấy chứng nhận, không được thực hiện các quyền giao dịch đối với thửa đất đó.

Trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền quyền sử dụng đất lần đầu (tính từ ngày Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành) giữa các chủ thể là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì không áp dụng giới hạn diện tích tối thiểu được tách thửa nêu trên.

Tuy nhiên, thửa đất tặng, cho lần đầu phải có diện tích tối thiểu là 40m2 và chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 3m đối với các phường; diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4m đối với các thị trấn; hoặc diện tích tối thiểu là 60m2 và chiều rộng mặt tiền tối thiểu là 4m đối với các xã.

Diện tích đất bình dương tối thiểu đối với từng loại đất (đất ở hoặc đất nông nghiệp) được phép tách thửa đối với khu vực các thị xã được quy định như sau:

Diện tích đất bình dương tối thiểu đối với từng loại đất (đất ở hoặc đất nông nghiệp) được phép tách thửa đối với khu vực các huyện được quy định như sau:

Theo đó, các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định trên phải đảm bảo:


Comments