Chuyển diện tích đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư

Thủ tục và cách chuyển đất trồng cây sang đất thổ cư.

Thứ nhất, về điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất:

Khoản 3, Điều 30 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (“Nghị định 181”) quy định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Ngoài ra, diện tích đất xin chuyển mục đích còn phải phù hợp với hạn mức giao đất tại địa phương.

Vì vậy bạn cần liên hệ trực tiếp với UBND cấp quận, huyện để biết thêm thông tin và hướng dẫn chi tiết về vấn đề này.

Thứ hai, về Thủ tục hành chính:

Điều 134 Nghị định 181 quy định thủ tục hành chính được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1,2,5 Điều 50 Luật Đất đai. Thời gian giải quyết là không quá ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Thứ ba, về nghĩa vụ tài chính:

Khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất, bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất (“Nghị định 198”) và Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 198. Cụ thể, bạn phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệnh giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

Ngoài ra, Điểm e, Khoản 1.2, Điều 6 Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định bạn còn phải nộp lệ phí trước bạ 0,5% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở và đất nông nghiệp. Giá đất làm cở sở để xác định nghĩa vụ tài chính được căn cứ vào bảng giá đất được UBND Tỉnh/Thành phố ban hành hàng năm.
 

***


Comments