Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp.

Comments