Cách Xem Hướng Tốt Xấu Khi Mua Nhà Đất.

Xem Hướng Tốt Xấu Cho Cung Mệnh

Xác định hướng tốt, hướng xấu trong phong thủy Khi mua nhà đất.

Để xác định được đúng hướng tốt xâu của vận mệnh mình ta phải dự vào các yếu tốt sau.

I. Mệnh, trạch tương phối: sau khi xác định được mình là cung mệnh nào. Tiếp tục xác định mình là Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Và tiếp theo là xác định các hướng tốt của mình và các hướng xấu

II. Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh

- Đông tứ mệnh bao gồm: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly
- Tây tứ mệnh bao gồm: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn

Phướng hướng được chia ra làm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch
- Đông tứ trạch:
Tốn trạch - hướng Đông nam
Khảm trạch - hướng Bắc
Ly trạch - hướng Nam
Chấn trạch - hướng Đông
- Tây tứ trạch:
Càn trạch - hướng Tây bắc
Đoài trạch - hướng Tây
Khôn trạch - hướng Tây nam
Cấn trạch - hướng Đông bắc
=> Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu - hung hại.

2. Sự kết hợp giữa Cung mệnh với 8 hướng sẽ tạo ra 8 dòng khí:
- 4 khí tốt: 
Sinh khí (tốt nhất)
Thiên y (tốt thứ 2)
Diên niên (tốt thứ 3)
Phục vị (tốt thứ 4)
Bảng kiểm tra:Comments